15.11.2016
Photo album
Participants

Aleksandr Pavlovich
Gorbunov

Zaur Aslanovich
Zavrumov

Shaban Abdulla-Ogly
Imnayev