Photo album
Participants

Yuriy Yuryevich
Grankin

Ibragim Dzhavparovich
Ibragimov

Gennadiy Aleksandrovich
Vorobyev