Суховская Дарья Николаевна

Sukhovskaya Darya Nikolayevna

E-mail: Sukhovskaya@pgu.ru
Phone: 8 (8793) 400-356
Work experience: 9 years
Teaching experience: 9 years
Scientific and teaching experience: 9 years