28.07.2015
Participants

Viktor Pavlovich
Yermakov

Zaur Aslanovich
Zavrumov

Yuriy Yuryevich
Grankin